• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.

     Data publikacji strony internetowej: 2004-03-09.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

     Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

     • podwyższony kontrast
     • możliwość powiększenia liter na stronie;
     • mapa strony

     Niezgodności lub wyłączenia:

     • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
     • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
     • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
     • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
     • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
     • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
     • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     • pliki wytworzone przez inne podmioty niż SP 19 i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
     • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem sp19@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 73 23 000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     • wejście do budynku jest równe, bez nachylenia wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe częściowo przeszklone z niskim progiem,
     • szkoła posiada urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych (platforma), umożliwiające dostanie się osób niepełnosprawnych na teren placówki -  parter,
     • wewnętrzna infrastruktura budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
     • w pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
     • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
     • nie posiadamy tłumacza języka migowego.
   • brak danych