• Aktualności

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Drodzy Uczniowie!
       Przypominamy, że do 23 kwietnia można zgłaszać swoje projekty do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. W tym roku nie ma ograniczeń tematycznych, ogranicza Was jedynie Wasza wyobraźnia. Liczymy na Waszą kreatywność. 

       Zgłoszenia składamy do p. Adama Kućmierowskiego.
       Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału i konsultacji na platformie Microsoft Teams;
       20 kwiecień (wtorek)  - w godzinach 15:00 -16:00
       22 kwiecień (czwartek) -  w godzinach 15:00 -16:00

     • KANGUR MATEMATYCZNY
      • KANGUR MATEMATYCZNY

      • Konkurs „KANGUR  MATEMATYCZNY” odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 9.00 w SP 19.

       Obowiązuje zmiana obuwia.

       Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą do szkoły o godz. 8.45.

       Ze sobą przynoszą: długopis z czarnym wkładem, przybory matematyczne, kalendarzyk oraz nożyczki.

       Test piszą 60 minut.

       W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna, choroba) jest możliwość pisania testu zdalnie. Należy wówczas powiadomić koordynatora (p. Ewę Mirończuk) o zaistniałej sytuacji najpóźniej dzień przed konkursem (tzn. 21 kwietnia 2021r.) w celu otrzymania kodu do zadań i karty odpowiedzi.

       Uczniowie piszący zdalnie nie są brani pod uwagę przy przydzielaniu nagród. Otrzymują tylko upominki.

       Szkolny koordynator

       Ewa Mirończuk

     • Wojewódzki Konkurs Geograficzny
      • Wojewódzki Konkurs Geograficzny

      • Wojewódzki Konkurs Geograficzny.

       W dniu 15.04.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku odbędzie się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

       Uczniowie bez opiekunów wchodzą do szkoły o godz. 9.30 i kierują się na dół do szatni – sala 001, gdzie będą mogli zostawić odzież wierzchnią, następnie kierują się na I piętro, gdzie odbędzie się krótkie spotkanie. Uczniowie będą pisali konkurs w dwóch salach – na drzwiach sal oraz na drzwiach wejściowych do szkoły będą umieszczone listy imienne.

       Ze względu na sytuację pandemiczną opiekunowie uczniów nie będą wpuszczani na teren szkoły.

       Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową (podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna), dokument tożsamości (np. legitymację), a także nieścieralny długopis. Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.

        

       Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik wraca bezpośrednio do szatni i opuszcza szkołę.

        

       Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu 1,5 m.

       Osoby przybyłe nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

        

       Nauczycieli pracujących w komisji konkursowej zapraszam na godz. 9.15 do sali 204.

        

       Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego:

       1. W terminie 2 dni od daty przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej weryfikuje prace uczestników.

       2. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego ogłasza wyniki konkursu.

       3. Wyniki są ogłaszane na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej.

       4. Listy finalistów i laureatów konkursu są publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

       5. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, powiadamia go o wynikach uzyskanych przez niego na stopniu wojewódzkim.

       6. Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.

        

       Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

       A. Pogorzelska

        

       Informacja etap wojewodzki

     • III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego
      • III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

      • Drodzy Uczniowie!
       Ruszyła już - III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

       Realizacja III edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego to niesamowita okazja do tego, abyście Drodzy Uczniowie mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. To demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy uczeń Dziewiętnastki może zdecydować o części wydatków szkoły. Polega na tym, że Rada Rodziców oddaje do dyspozycji uczniów SP19 część swojego budżetu. Dzięki temu każdy z Was będzie mógł samodzielnie zgłaszać propozycje projektów, a potem decydować w głosowaniu na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Projekt może zgłosić uczeń lub grupa uczniów SP19. Projekt musi służyć rozwojowi szkoły i dotyczyć modernizacji  infrastruktury szkoły, wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły. Jego szacunkowy koszt nie może przekraczać  4000 zł. Autor lub autorzy projektu mogą wybrać sobie opiekuna projektu, czyli nauczyciela lub rodzica który będzie im pomagał. Zgłoszenie projektu odbywa się na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 23 kwietnia 2021.  Formularz wysyłamy przez szkolny dziennik elektroniczny lub za pomocą platformy Microsoft Teams do koordynatora projektu.
       Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością i zaangażowaniem przy tworzeniu projektów Do oceny  merytorycznej i formalnej projektów zostanie powołana komisja do spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Projekty zgodne z wymaganiami  merytorycznymi i formalnymi zostaną  zamieszczone na stronie internetowej szkoły aby były dostępne dla wszystkich uczniów. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w wyniku głosowania powszechnego wśród uczniów.

       Szkolny Budżet Partycypacyjny to niesamowita okazja do tego, abyście mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością  i zaangażowaniem przy  tworzeniu projektów. Jako koordynator projektu zachęcam Was do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

       Proszę również  o zapoznanie się z  harmonogramem SBP

       HARMONOGRAM SBP
       FORMULARZ ZGLOSZENIOWY


       Koordynator projektu SBP
       Adam Kućmierowski

     • Przed nami Wielkanoc.
      • Przed nami Wielkanoc.

      • Niech Zmartwychwstały Chrystus mocą i blaskiem swojej chwały dotknie naszych serc,
       opromieni naszą codzienność.
       Życzymy, by czas Triduum Paschalnego był czasem odrodzenia się w Jezusie Chrystusie.
       Niech wiara, nadzieja i miłość będą chlebem powszednim naszej codzienności.
       Radosnego Alleluja!

       Dyrekcja i  cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

        

       Wielkanoc 2021 r.

     • Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 18 marca 2021r.
      • Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 18 marca 2021r.

      •  

       Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej

       1. Od 22 marca do 11 kwietnia, uczniowie z klas I-III przechodzą na naukę w trybie zdalnym. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, w miarę swoich możliwości, organizować będziemy opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Opieka w godz. 7.30 – 15.30, na wniosek rodzica, który należy przesłać do wychowawcy klasy (e-dziennik Librus), do dnia 19 marca 2021r. do godz. 10.00.
       2. Jeżeli wystąpią przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów, to zgodnie z przepisami nastąpi zawieszenie funkcjonowania zajęć.
       3. Stołówka szkolna jest nieczynna.
       4. Klasy sportowe, od 22 marca do 11 kwietnia, wszystkie zajęcia realizują z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
       5. Konsultacje dla uczniów klas ósmych, na terenie szkoły, pozostają na dotychczasowych zasadach.
     • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich
      • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich

      •  

       Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

       Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

        

     • Miejski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie”
      • Miejski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie”

      • W naszej szkole, już po raz siedemnasty, został przeprowadzony Miejski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie" pod patronatem Miejskiej Komendy Policji - Wydziału Prewencji oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

       Konkurs był skierowany do uczniów klas I - III białostockich szkół podstawowych i miał na celu uświadomienie dzieciom konieczności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz znajomości znaków drogowych, jak również wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie. W tym roku wśród prac, które wpłynęły były też takie, które dotyczyły zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego.

       Komisja w składzie: pani Beata Sieniewicz - Górska (nauczyciel techniki i plastyki), pani Anetta Kocięcka (wychowawca świetlicy) i pani Ewa Pasterniak (wychowawca świetlicy) przyznała 15 nagród i 15 wyróżnień. 

       Zwycięzcom i wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

       Dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Miejskiej Komendzie Policji - Wydziałowi Prewencji za przekazanie nagród rzeczowych. 

       Organizatorzy

       Beata Daniszewska

       Ewa Konopko

     • Dzień Języka Ojczystego 2021
      • Dzień Języka Ojczystego 2021

      • W dniu 21 lutego przypadał Dzień Języka Ojczystego. Nasi uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli polonistów cały tydzień poruszali tematy związane z gramatyką języka polskiego oraz literaturą polską. Szczególnie uważnie przyjrzeliśmy się częściom mowy. Przypomnieliśmy treść lektur obowiązkowych. W kręgu naszego zainteresowania znalazły się przede wszystkim fragmenty "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Uczniowie w czasie lekcji mieli okazję współpracować w zespołach, gdzie dzielili się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Wykorzystywaliśmy elementy "krytycznego myślenia". 

       Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy o języku polskim. Mamy też nadzieję, że podobało się Wam ponowne spotkanie z lekturami obowiązkowymi. 

       Nauczyciele języka polskiego 

     • KONSULTACJE Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS VIII 
      • KONSULTACJE Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS VIII 

      • KONSULTACJE Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS VIII 

       1. W każdy poniedziałek do godz. 12.00 uczeń zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia chęć uczestniczenia w konsultacjach stacjonarnych w danym tygodniu. 
       2. Zgłoszenie udziału w konsultacjach odbywa się drogą elektroniczną poprzez dziennik Librus. Informacja powinna zawierać konkretny zakres materiału, który uczeń chce omówić z nauczycielem. 
       3. Konsultacje są dla osób chętnych. 
       4. Konsultacje odbywają się w małych grupach – do 5 osób. 
       5. W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych osoby uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do rygorystycznego przestrzegania reżimu sanitarnego (maseczki, dystans, częste mycie i dezynfekcja rąk, itd.). 
       6. Zgodnie z wytycznymi GIS obowiązuje zakaz gromadzenia się także przed i po konsultacjach (konsultacje nie mogą być okazją do spotkania towarzyskiego). 
       7. O terminach spotkań z poszczególnych przedmiotów uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela prowadzącego konsultacje. 
     • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w SP 19
      • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w SP 19

      • U NAS KAŻDY JEST WAŻNY…

       Wiemy, że sukces nie jest czymś, na co się czeka. Jest czymś, nad czym się pracuje.

       Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat za kilka lat, chociaż na pewno będzie inny.

       Naszym celem jest przygotowanie dziecka do życia w tym zmieniającym się świecie.

       Dlatego budujemy i wzmacniamy wewnętrzną motywację dziecka do nauki, do podejmowania wyzwań, rozwiązywania kolejnych zagadek, stawiania pytań, uczymy samodzielności i umiejętności obserwacji świata.

       JAK TO ROBIMY?

       Wykorzystujemy pedagogikę Montessori, pedagogikę Planu Daltońskiego, jesteśmy „Szkołą Uczącą Krytycznego Myślenia”, wykorzystujemy projekty, metody aktywne. Uczymy się od najlepszych, czerpiemy inspiracje od autorów idei Budzącej się szkoły.

       Jesteśmy szkołą  bez dzwonków, z energią i pomysłami, „Szkołą Uczącą Krytycznego Myślenia”. Wykorzystujemy pedagogikę Montessori, pedagogikę Planu Daltońskiego, projekty, metody aktywne.

       Wprowadzamy dzieci w rzeczywisty świat, bo wszystko, co nas otacza to doskonały materiał dydaktyczny, a każde zdarzenie, to cenna sytuacja wychowawcza. Wspólne przebywanie, to pole do budowania relacji, budowania porozumienia bez przemocy.

       „Lekcje ciszy” są wstępem do nauki skupienia i koncentracji. Wzorem placówek skandynawskich, uważamy, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, często hartujemy organizm rekreacją na podwórku szkolnym, boisku, nowoczesnym placu zabaw.

       Dzięki aktywności fizycznej nasi uczniowie są zdolni do największych szkolnych wyzwań. U nas intelekt idzie w parze z tężyzną fizyczną.

        

       19 POWODÓW, DLACZEGO „19” JEST NAJLEPSZYM MIEJSCEM DLA TWOJEGO 6-LATKA:

       1. Bo mamy zewnętrzne place zabaw, boiska, salę gimnastyczną dużą i małą, siłownię;

       2. Bo parter jest dla Malucha;

       3. Bo sala sześciolatka jest w pobliżu szatni;

       4. Bo świetlica szkolna czynna jest od 7.00 do 17.00;

       5. Bo nauczyciele nieustannie poszukują, stąd innowacje pedagogiczne;

       6. Bo każde dziecko ma diagnozę logopedyczną i wsparcie pedagoga i psychologa;

       7. Bo są u nas dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla potrzebujących (z logopedą, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem terapeutą);

       8. Bo mamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych do wyboru (bezpłatnych: chór, koła zainteresowań, zajęcia sportowe i płatnych: językowe, taneczne, muzyczne, robotyczne);

       9. Bo nowoczesna kuchnia i stołówka serwuje pyszny, gotowany na miejscu dwudaniowy obiad z deserem;

       10. Bo eliminujemy plastik – woda z poidełek dla spragnionych dostępna jest przez cały dzień;

       11. Bo opieka medyczna pani pielęgniarki ukoi nie tylko ból fizyczny;

       12. Bo sale szkolne, pracownie przedmiotowe są nowoczesne, a korytarze przestronne z pomalowanymi przez uczniów-artystów ścianami;

       13. Bo ogólnodostępna biblioteka ma też „wędrującą książkę” i komputery dla wszystkich;

       14. Bo jest sklepik, zadaszona wiata dla rowerów, parking samochodowy;

       15. Bo nie ma u nas dzwonków (ani na lekcje, ani na przerwy) - za to wszędzie wiszą zegary;

       16. Bo rodzic i dziecko ma dostęp do darmowego dziennika elektronicznego Librus oraz pakietu Office 365 - platforma edukacyjna MsTeams;

       17. Bo mamy swoją stronę internetową, szkolny Facebook, blogi, kanał filmowy SP 19 na YouTube, TV na Szkolnym Korytarzu, radiowęzeł;

       18. Bo nasi nauczyciele są zawsze dostępni. Można się z nimi spotkać również w „rodzinnym gronie” podczas konsultacji;

       19. Bo w „19” jest miejsce dla każdego, i dużego i małego, bo to miejsce, gdzie możesz spotkać tyle inteligentnych i wrażliwych osób na raz.

     • NABÓR DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI
      • NABÓR DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI

      • Wszystkich uczniów klas III, którzy pragną rozpocząć przygodę z koszykówką, serdecznie zapraszamy!!! 
       24 lutego 2021 o godzinie 7.30 rusza rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu koszykówka.
       Klasy sportowe w naszej szkole to tradycja. 
       Zajęcia w klasach sportowych prowadzą profesjonalnie przygotowani nauczyciele posiadający uprawnienia instruktorskie/trenerskie o specjalności koszykówka. 
       Klasy sportowe prowadzone są we współpracy z Akademią Koszykówki „MŁODE ŻUBRY” Białystok oraz klubem MKS „Batory 18” Białystok.
       Uczniowie klas sportowych, są reprezentantami naszej szkoły, miasta i województwa w wielu imprezach sportowych, nie tylko w koszykówce.
       Reprezentanci naszej drużyny powoływani są do kadry juniorów województwa podlaskiego w koszykówce.
       W klasach sportowych jest 10 godzin wychowania fizycznego, z czego 6 godzin to szkolenie sportowe z zakresu koszykówki. 
        
       DLACZEGO WARTO BYĆ W KLASIE SPORTOWEJ?
       •    Bo sport pozwala nam „fajnie spędzić czas” – bo w koszykówkę można grać praktycznie wszędzie, można w nią grać nawet samemu, a w szkole w mamy do tego drużynę. 
       •    Bo sport to zdrowie - gdy uprawiamy sport, nasz organizm jest w świetnej formie, a my czujemy się lepiej.
       •    Bo sport to świetna rozrywka - grając w piłkę, czy nawet po prostu zwyczajnie biegając, sprawiamy sobie ogromną radość i satysfakcję. 
       •    Bo ludzie, którzy uprawiają dużo sportu, są dużo szczęśliwsi, a poziom ich stresu wyjątkowo niski.
       •    Bo sport poprawia wydolność organizmu oraz kondycję - regularnie ćwicząc możemy doprowadzić się do świetnej kondycji fizycznej, co daje bardzo dużą satysfakcję z osiąganych wyników.
       •    Bo jak twierdzi Wikipedia „na świecie zarejestrowanych jest obecnie ok. 400 milionów koszykarzy”, bądź kolejnym z nich.
       •    Bo mamy wpływ na swoje ciało - ćwicząc sprawiamy, że staje się ono bardziej atletyczne, a my jesteśmy w znacznie lepszej formie, niż przed rozpoczęciem treningów. Wraz ze wzrostem mięśni, rośnie nasza radość i satysfakcja.
       •    Bo ruch, to naturalne paliwo dla mózgu – to sposób na zdrowe wspieranie nauki i pamięci u dziecka.
       I dlatego….
                  uczniowie klasy sportowej są nie tylko mistrzami w sporcie, osiągają też bardzo dobre wyniki w nauce. Klasy sportowe mają jedne z najwyższych średnich w naszej szkole.
       Bo już po pierwszym treningu powiesz: „LUBIĘ KOSZYKÓWKĘ”.
        
       TERMINY REKRUTACJI DO CZWARTEJ KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
       •    Od 24 lutego do 5 marca 2021 roku do godz. 15.00 - składanie wniosków przez rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie do klasy IV sportowej;
       Postępowanie rekrutacyjne prowadzone z użyciem systemu informatycznego. Rodzice kandydata mogą pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w wybranej szkole lub na stronie: www.bialystok.elemento.pl. W przypadku wypełniania wniosku  elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. 
       Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.
       •    11.03.2021r. o godzinie 10.00 - w szkole na sali gimnastycznej SP 19 będą przeprowadzone próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej;
       Uczestnik testów powinien mieć strój sportowy oraz obuwie sportowe.
       •    15 marca 2021 roku - do godz. 15.00 podanie listy kandydatów do klasy czwartej sportowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
       •    1 lipca 2021 roku - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy czwartej sportowej;
       •    5 lipca 2021 roku do godz. 15.00 - nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy czwartej sportowej przez komisję rekrutacyjną.

     • Opłata za obiady - marzec
      • Opłata za obiady - marzec

      • Dzieci            marzec   23 dni x 3,30 = 75,90                       

       Nauczyciele  marzec   23 dni x 6,65 = 152,95

       Wpłaty  należy dokonać na konto 22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie od 22.02 do 26.02.2021r.

       PRZELEW za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym  terminie

       Kartki obiadowe odbiera wychowawca klasy !!!        

   • brak danych