• Projekty i programy

    • All About Us - Wszystko o nas

    • 01.03.2021 19:55
    • Ser­decz­nie dzię­kuję uczniom, nauczy­cie­lom i rodzi­com zaan­ga­żo­wa­nym w zada­nia pro­jek­towe. Dzię­kuję za wspólne chwile, za radość jaką daję praca w zespole i za to co się od sie­bie nauczyliśmy.
      
    •  

     Dnia 24 czerwca świę­to­wa­li­śmy Dzień Come­niusa z oka­zji zakoń­cze­nia pro­jektu “All About Us”. Zespół Come­niusa zor­ga­ni­zo­wał kon­fe­ren­cję z oka­zji zakoń­cze­nia projektu.Uczniowie opo­wia­dali o pro­jek­tach, w któ­rych uczest­ni­czyli w ciągu ostat­nich 2 lat. Trzy­na­stu uczniów, któ­rzy wyje­chali do szkół part­ner­skich z rado­ścią opo­wie­działo o swo­ich doświad­cze­niach, o miej­scach które zwie­dzili, rodzi­nach, u któ­rych gościli i o przy­jaź­niach jakie nawią­zali pod­czas pobytu. Upie­kli cia­sta i zapie­kanki wg prze­pi­sów naszych part­ne­rów, były one nagrodą za udział w kon­kur­sie na temat wie­dzy o kra­jach partnerskich.

     Ser­decz­nie dzię­kuję uczniom, nauczy­cie­lom i rodzi­com zaan­ga­żo­wa­nym w zada­nia pro­jek­towe. Dzię­kuję za wspólne chwile, za radość jaką daję praca w zespole i za to co się od sie­bie nauczyliśmy.

     Jolanta Onoszko – koor­dy­na­torka projektu


     Come­nius we Francji

     W dniach 19-22 maja 2014r. miało miej­sce ostat­nie spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli kra­jów part­ner­skich prze­wi­dziane w pro­jek­cie All about us na lata 2012-2014. Odbyło się ono w Quim­per, bre­toń­skim mie­ście, poło­żo­nym w północno-zachodniej Francji.

     Dotar­li­śmy tam po dzie­więt­na­sto­go­dzin­nej podróży. Miej­sce wydało nam się bar­dzo spo­kojne, wręcz opu­sto­szałe w pogodny nie­dzielny wie­czór. Urze­kło nas jed­nak swą archi­tek­turą i poło­że­niem – w cen­trum piękna kate­dra, nie­zwy­kłe domy, uro­kliwe uliczki oraz rzeka, a dookoła wzgórza.

     W ponie­dzia­łek rano cała spo­łecz­ność szkolna przy­wi­tała nas uro­czy­ście w Pry­wat­nej Kato­lic­kiej Szkole św. Józefa. Każda klasa repre­zen­to­wała inne pań­stwo i macha­jąc cho­rą­giew­kami kraju part­ner­skiego, rado­śnie nas pozdra­wiali.  Mogli­śmy też obej­rzeć przed­sta­wie­nie powi­talne – regio­nalną legendę. Póź­niej odwie­dza­li­śmy klasy w trak­cie lek­cji. Roz­ma­wia­li­śmy z uczniami oraz nauczy­cie­lami, aby porów­nać fran­cu­ską i pol­ską szkołę, a jed­no­cze­śnie poszu­kać cie­ka­wych pomy­słów. Wszy­scy byli bar­dzo otwarci i ser­deczni. Naj­bar­dziej wzru­szyły nas dwu­ipół­latki, które potra­fiły odna­leźć swoje miej­sce pod­pi­sane imieniem.

     Po połu­dniu zwie­dza­li­śmy piękne, stare śród­mie­ście. Tym razem ujrze­li­śmy mia­sto gwarne, pełne ludzi, z atrak­cyj­nymi restau­ra­cjami i skle­pami. Zupeł­nie inny obraz niż w nie­dzielny wieczór.

     Dru­giego dnia, oprócz obo­wiąz­ko­wej wizyty w kla­sach, mie­li­śmy oka­zję zwie­dzić ratusz i uczest­ni­czyć w roz­mo­wie dzieci z przed­sta­wi­cielką lokal­nych władz, która obja­śniała im, na czym polega praca mera oraz jak wygląda struk­tura poli­tyczna pań­stwa. Póź­niej odwie­dzi­li­śmy szkołę śred­nią Saint Yves, gdzie uczy się mło­dzież w wieku 13-16 lat. W tym samym cza­sie gościli oni u sie­bie dele­ga­cję z Anglii, Nie­miec i Włoch. Spró­bo­wa­li­śmy fran­cu­skich dań ser­wo­wa­nych w ogrom­nej sto­łówce szkolnej.

     We wtor­kowy wie­czór cze­kała nas praw­dziwa duchowa uczta pod­czas kon­certu dzieci pod kie­row­nic­twem Eve­lyne Stos­skopf z Quim­per w kościele św. Mate­usza. Nie­zwy­kłe było to, że wystą­pili wszy­scy ucznio­wie ze Szkoły św. Józefa, nawet ci najmłodsi.

     W środę wybra­li­śmy się na wycieczkę po oko­licy. Prze­cu­downy był rejs po rzece Odet. Pły­nę­li­śmy wśród lasów i kwit­ną­cych róża­necz­ni­ków, spo­śród któ­rych raz po raz wyła­niały się zamki i pałacyki.

     Gdy dotar­li­śmy do Béno­det, skąd widać rzekę łączącą się z oce­anem, oka­zało się, iż czeka nas pik­nik na plaży. Dzieci nie wytrzy­mały i pobie­gły do wody, my zresztą też. Po wspa­nia­łej uczcie z odro­binką pia­sku;) poje­cha­li­śmy do Con­car­neau, czyli “zamknię­tego mia­sta”, oto­czo­nego ze wszyst­kich stron murami warow­nymi. Po dość dłu­gim spa­ce­rze, uda­li­śmy się auto­ka­rem do Pont-Aven – ” mia­sta mala­rzy“, gdzie mię­dzy innymi two­rzył słynny Gau­guin. Tam, w spe­cjal­nym skle­pie, pró­bo­wa­li­śmy tra­dy­cyj­nych bre­toń­skich spe­cja­łów, któ­rych głów­nym skład­ni­kiem było słone masło. Odwie­dzi­li­śmy też małą pry­watną gale­rię z repro­duk­cjami dzieł rodzi­mych twórców.

     Ostatni dzień pobytu w Quim­per upły­nął nam w atmos­fe­rze szkol­nej. Ranek spę­dzi­li­śmy z klasą pani Anne, gdzie dzieci uczyły się tańca i pio­senki „Dwóm tań­czyć się zachciało” pod naszym kie­run­kiem. Wycho­dziło im to bar­dzo dobrze i obie­cali nam, że nauczą się pol­skich słów na pamięć.  Póź­niej odwie­dzi­li­śmy jesz­cze dwie szkoły: La Sabli­ère – odpo­wied­nik naszego gim­na­zjum z kla­sami dwu­ję­zycz­nymi oraz Le Parac­let Lycée, gdzie mło­dzi przy­go­to­wują się do zawodu deko­ra­tora oraz sty­li­sty, a także pie­ka­rza, cukier­nika, kucha­rza i kel­nera. Ucznio­wie ostat­niej klasy wła­śnie zda­wali swoje egzaminy.

     Tego dnia zwie­dzi­li­śmy też Muzeum Bre­ta­nii, a wie­czo­rem zapro­szono nas na poże­gnalne „nale­śni­kowe przy­ję­cie” w szkole, gdzie bie­sia­do­wali wszy­scy nauczy­ciele, ich przy­ja­ciele oraz rodziny gosz­czące uczniów, a także part­ne­rzy projektu.

     Dla­czego nale­śniki? Oka­zuje się, że to naj­bar­dziej tra­dy­cyjna bre­toń­ska potrawa. Kto by pomy­ślał… Znamy je w Pol­sce od dzie­ciń­stwa i wydaje nam się, że to spe­cjal­ność naszej kuchni. Jak widać świat wcale nie jest taki wielki i obcy, wię­cej nas łączy niż dzieliJ.

     Łączymy pozdro­wie­nia i zachę­camy do obej­rze­nia zdjęć.

     Dyrek­tor Elż­bieta Zim­noch oraz nauczy­ciele – Jolanta Onoszko i Alina Ciszewska

     France.May.2014


     Come­nius we Włoszech

     Ostat­nia wizyta part­ner­ska w ramach pro­jektu Come­nius odbyła się w dniach od 30.03 do 4.04. 2014 r. we wło­skim mie­ście Tor­to­reto. Uczest­ni­czyły w niej uczen­nice klasy V d: Julia Gar­buz i Ola Kar­piuk oraz nauczy­cielki : Jolanta Onoszko i Bożena Sepko.  Wło­chy przy­wi­tały nas sło­neczną, wio­senną aurą i wielką ser­decz­no­ścią i gościn­no­ścią gospo­da­rzy. Ucznio­wie przygotowali
     krótki pro­gram arty­styczny i pokaz talen­tów. Pod­czas pobytu w Tor­to­reto odwie­dzi­li­śmy szkołę pod­sta­wową, gim­na­zjum, przed­szkole i pięk­nie poło­żoną na wzgó­rzu filię szkoły pod­sta­wo­wej, z któ­rej roz­po­ście­rała się pano­rama na nie­mal cały region Abruzzo sły­nący z win­nic, gajów oliw­nych, szla­ków nar­ciar­skich i kon­nych oraz wielu zabyt­ko­wych mia­ste­czek. Zło­ży­li­śmy wizytę w urzę­dzie miej­skim i zosta­li­śmy przy­jęci przez Burmistrza.
     Tor­to­reto to miej­sco­wość poło­żona mię­dzy  Adria­ty­kiem i pasmem maje­sta­tycz­nych gór a€“ Gran Sasso. Można tu wspa­niale spę­dzić czas i odpo­cząć oraz spró­bo­wać prze­pysz­nego wło­skiego jedze­nia.  Zwie­dzi­li­śmy oko­lice miej­sco­wo­ści, mię­dzy innymi naj­więk­szą Euro­pie twier­dzę Civi­tella del Tronto, win­nicę, ogród zio­łowy. Gospo­da­rze zabrali nas też na wycieczkę do Rzymu.

     Wieczne Mia­sto oka­zało się nie­zwy­kłym miej­scem,€“ zatło­czo­nym, hała­śli­wym, żyją­cym w pośpie­chu a jed­no­cze­śnie monu­men­tal­nym, ponad­cza­so­wym, peł­nym zabyt­ków i histo­rycz­nych miejsc, oblę­żo­nym przez tury­stów. Odwie­dzi­li­śmy Par­la­ment Wło­ski, słynny Pan­teon, Schody Hisz­pań­skie, Piazza Navona, podzi­wia­li­śmy archi­tek­turę rene­san­sową i baro­kową pełną roz­ma­chu i prze­py­chu. W kościele pod wezwa­niem Igna­cego Loy­oli zoba­czy­li­śmy przy­kłady malar­stwa ilu­zjo­ni­stycz­nego autor­stwa Andrea Pozzo. Przy fon­tan­nie di Trevi wrzu­ci­li­śmy do wody monetę obie­cu­jąc sobie, że wrócimy

     https://www.dropbox.com/sh/abalczeziawl9po/UP8nHILwCU

     Wszy­scy ucznio­wie, któ­rzy odwie­dzili Tor­to­reto wzięli udział w arty­stycz­nym happeningu:

     https://www.dropbox.com/sh/j5fnss8g6xn3dup/dERbkPS0CA

     Popro­si­li­śmy  Julię i Olę o podzie­le­nie się waż­nie­niami, tra­dy­cyj­nie już, po wizy­cie dziew­czynki wypeł­niły ankietę:

     Pozdra­wiamy

     Jolanta Onoszko i Bożena Sepko

     PHOTOS from Italy:

     https://www.dropbox.com/sh/6b59mowb318w3op/PXFl3hI5Ep

     A WEEK IN ITALY:

     http://prezi.com/giww9-qsfbog/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

     ART HAPPENING IN TORTORETO:

      http://www.calameo.com/read/0004243292476a5370c85


     Come­nius w Stambule

                 Stam­buł to olbrzy­mie i kolo­rowe mia­sto, które przy­wi­tało nas praw­dzi­wie… angiel­ską pogodą. Co zna­czy, że para­sola potrze­bo­wa­li­śmy bar­dziej niż oku­la­rów przeciwsłonecznych!

     Pogoda prze­stała mieć zna­cze­nie przy gorą­cym powi­ta­niu przy­go­to­wa­nym przez dzieci i nauczy­cieli ze szkoły naszych turec­kich part­ne­rów. Naj­młodsi ucznio­wie ubrani w kolo­rowe stroje wyko­nali tra­dy­cyjny ‘taniec-tupaniec’ a star­sze dzieci z prze­ję­ciem wyśpie­wały turec­kie pio­senki. Nie rozu­mie­li­śmy ani słowa, ale sądząc po towa­rzy­szą­cych gestach mogło to być o … pła­czą­cym króliku

     Potem zwie­dzi­li­śmy całą szkołę, wyglą­da­jącą  dość egzo­tycz­nie z powodu wiszą­cych na kory­ta­rzu por­tre­tów suł­ta­nów, turec­kiej pio­senki włą­cza­nej zamiast dzwonka i kebabu ser­wo­wa­nego w szkol­nym sklepiku.

     Już pierw­szego dnia na Come­niu­so­wym spo­tka­niu wymie­ni­li­śmy ksią­żeczki z legendą przy­go­to­wane przez uczniów naszych szkół. Nasz pol­ski Smok Wawel­ski ruszył w świat, a to, co ze sobą przy­wieź­li­śmy może­cie sami  przej­rzeć oso­bi­ście w biblio­tece szkolnej.

     Dru­giego dnia zosta­li­śmy zapro­szeni przez dyrek­tora innej, pry­wat­nej szkoły. Tam­tejsi ucznio­wie z dumą przed­sta­wili nam swój pro­gram zajęć z przed­się­bior­czo­ści, dzięki któ­remu pla­nują szybko zaro­bić swój pierw­szy milion

     Pod koniec wizyty wszy­scy koor­dy­na­to­rzy zgo­dzili się, Stam­buł to mia­sto które odbiera się wszyst­kimi zmy­słami, chło­nąc jego kolory, zapa­chy her­bat i przy­praw, smak kebabu i słu­cha­jąc tra­dy­cyj­nych dźwię­ków. To wszystko two­rzyło widać twór­czą atmos­ferę, gdyż zro­dziło się tam wiele fan­ta­stycz­nych pomy­słów na kolejne pro­jekty  z Comeniusem.

     zdję­cia z Turcji


     Z Come­niu­sem w Niemczech

     W pierw­szym tygo­dniu grud­nia 2013, ucznio­wie  z klasy 6c Kor­ne­lia Rudak,Martyna Fajfer,Tomasz Sucho­dol­ski i Damian Michal­ski z 6d oraz nauczycielki:Jolanta Onoszko i Beata Sienkiewicz-Górska odwie­dzili part­ner­ską szkołę w Per­le­bergu w Niem­czech. Pię­cio­dniowa wizyta obfi­to­wała w wiele atrak­cji: ucznio­wie miesz­kali w domach swo­ich nie­miec­kich rówie­śni­ków, wraz z nimi uczest­ni­czyli w lek­cjach, zaprzy­jaź­ni­li­śmy się z dziećmi i nauczy­cie­lami z 8 kra­jów euro­pej­skich, a także: zwie­dza­li­śmy Ber­lin, kąpa­li­śmy się w ter­mal­nych base­nach, robi­li­śmy świą­teczne ozdoby a nawet wbi­ja­li­śmy gwoź­dzie. I to wszystko, a może i wiele wię­cej może­cie zoba­czyć na naszych zdjęciach.Tak będziemy wspo­mi­nać wizytę w Niem­czech, ocze­ku­jąc na następną w Turcji…

     https://www.dropbox.com/sh/sgm8uk30uhkdk8z/9V9QmpHo2Q
     Rela­cje uczest­ni­ków wizyty:

     7 pytań do …     Kor­ne­lii Rudak po wizy­cie w Niemczech

     7 pytań do …     Mar­tyny Faj­fer po wizy­cie w Niemczech


     MOBILINOŚĆ COMENIUSA W POLSCE

      czyli wizyta part­ner­skich szkół w naszej szkole!!!

     Za nami długo wycze­ki­wana wizyta uczniów i nauczy­cieli z part­ner­skich szkół bio­rą­cych udział w pro­gra­mie Come­nius. Od 30 wrze­śnia do 4 paź­dzier­nika gości­li­śmy 18 nauczy­cieli z Nie­miec, Fran­cji, Danii, Hisz­pa­nii, Anglii, Sło­we­nii i Włoch oraz 10 dzieci z Nie­miec, Sło­we­nii, Fran­cji i Włoch. Sied­mioro uczniów naszej szkoły gościło dzieci z zagra­nicy u sie­bie w domu: Mar­tyna Far­lej  i Kor­ne­lia Rudak z 6c  – Sło­wenki, Hania Żukow­ska z 6c – dwie Fran­cuzki, Tomek Sucho­dol­ski z 6c – dwoje Niem­ców, Ola Kar­piuk z 5d – dwie Niemki, Domi­nika Igna­to­wicz i Damian Michal­ski z 6d – dwoje Wło­chów. Nasi ucznio­wie opie­ko­wali się uczniami z zagra­nicy – zapro­sili do swo­ich klas na lek­cje, orga­ni­zo­wali czas po połu­dniu dostar­cza­jąc wiele atrak­cji: wycho­dzili do kina na film 5d, na łyżwy, do parku lino­wego, do krę­gielni, do kawiarni Wedel itp. Spę­dzi­li­śmy inten­sywne 4 dni pozna­jąc szkołę, mia­sto i oko­lice. Pod­czas gdy ucznio­wie z zagra­nicy brali udział w lek­cjach, nauczy­ciele zwie­dzali szkołę, weszli do klas powi­tać się i opo­wie­dzieć o swo­ich kra­jach. Zwie­dzi­li­śmy mia­sto, nasi part­ne­rzy nie­ustan­nie byli pod wra­że­niem zmian jakie nastą­piły w Pol­sce od czasu wstą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej – obej­rzeli wiele miejsc np. Operę Pod­la­ską, park fran­cu­ski przy Pałacu Bra­nic­kich, plac przy Rynku Kościuszki – w dużej mie­rze sfi­nan­so­wa­nych z fun­du­szy unij­nych. Nasi part­ne­rzy mieli też oka­zję poznać nasz region – w Supra­ślu odwie­dzi­li­śmy Muzeum Ikon i wzię­li­śmy udział w pisa­niu ikon, w Bia­ło­wiezy Rezer­wat Poka­zowy Zwie­rząt Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Szlak Wiel­kich Dębów, a przy ogni­sku z sma­kiem kosz­to­wa­li­śmy pol­skie spe­cjały: bigos, gro­chówkę i sma­lec z grzy­bami. Dostar­czy­li­śmy naszym gościom mnó­stwo atrak­cji i nie­za­po­mnia­nych wrażeń.

     A oto jak nas wspo­mi­nają w rela­cjach fotograficznych :

     Autor Peter Awe (Niemcy)

     https://www.dropbox.com/sh/yxu3pp4et51esf7/jJ8c9S5–E

     autor: Yolanda Egea Ber­net (Hiszpania)

     http://schoolsanmiguel.blogspot.com.es/2013/10/mobility-to-poland.html

     autor: Jolanta Onoszko:

     https://www.dropbox.com/sh/o0yjj8tqx0ab3uz/S70ugNtRyY#/

     Wię­cej na stro­nie projektowej:

     http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=19466798


     Z Come­niu­sem w Słowenii!

     Ostat­nia wizyta part­ner­ska w ramach pro­gramu Come­nius miała miej­sce w czerwcu w Sło­we­nii w miej­sco­wo­ści Novo Mesto. Udział w niej wzięły: uczen­nice Julia Chren i Kata­rzyna Ostrow­ska, oraz nauczy­cielki Kata­rzyna Kozłow­ska oraz Ewa Kulisiewicz.

     Sło­we­nia przy­wi­tała nas sło­neczną, lecz nieco kapry­śną wio­senną aurą. Już pierw­szego dnia Novo Mesto zauro­czyło nas swoim malow­ni­czym poło­że­niem, a gospo­da­rze przy­jęli nas bar­dzo cie­pło. Budy­nek gosz­czą­cej nas szkoły pod­sta­wo­wej w dziel­nicy Drska zasko­czył nas nie­zwy­kle nowo­cze­sną archi­tek­turą. Spo­łecz­ność szkolna przy­wi­tała gości krót­kim pro­gra­mem arty­stycz­nym, pre­zen­tu­ją­cym regio­nalne zwy­czaje i przy­bli­ża­ją­cym doro­bek kul­tu­ralny Słowenii.

     Pod­czas naszego pobytu w szkole part­ner­skiej odby­wał się doroczny Dzień Sportu, w któ­rym mie­li­śmy oka­zję aktyw­nie uczest­ni­czyć. Wraz z uczniami i nauczy­cie­lami bra­li­śmy udział w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych zaję­ciach spor­to­wych, po któ­rych na każ­dego cze­kała nagroda w postaci zdro­wej prze­ką­ski. Wraz z innymi nauczy­cie­lami ze szkół part­ner­skich przy­go­to­wa­li­śmy pre­zen­ta­cje o naszych kra­jach i przed­sta­wia­li­śmy je sło­weń­skim uczniom. Uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach kuli­nar­nych, pod­czas któ­rych wspól­nie przy­go­to­wy­wa­li­śmy tra­dy­cyjne sło­weń­skie potrawy.

     Ucznio­wie 8 i 9 klasy zabrali nas na wycieczkę po mie­ście, wspól­nie podzi­wia­li­śmy piękne zabytki oraz uro­kliwą rzekę Krka. Odwie­dzi­li­śmy rów­nież muzeum arche­olo­giczne któ­rego eks­po­naty świad­czą o nie­zwy­kle boga­tej prze­szło­ści tych tere­nów. Bra­li­śmy udział w ofi­cjal­nym spo­tka­niu z wła­dzami miasta.

     Mie­li­śmy rów­nież oka­zje poznać naj­bliż­szą oko­lice. Wiel­kie wra­że­nie wywarło na nas poło­żone w górach jezioro Bled, na środku któ­rego znaj­duje się mała wysepka z prze­pięk­nym zam­kiem. Zwie­dzi­li­śmy rów­nież sto­licę Sło­we­nii – Lublanę, która urze­kła nas swoją uni­kalną archi­tek­turą z licz­nymi kamie­nicz­kami i mostami, a także zam­kiem, z któ­rego roz­po­ściera się zapie­ra­jąca dech w pier­siach pano­rama na całe mia­sto i wid­nie­jące za hory­zon­tem szczyty Alp.

     Cały pobyt obfi­to­wał w liczne spo­tka­nia gospo­da­rzy i gości, co pomo­gło nam wza­jem­nie się poznać. Zawią­zały się nowe przy­jaź­nie i zna­jo­mo­ści, a także zacie­śniły się kon­takty mię­dzy uczniami. Julia i Kasia, które przez czas pobytu miesz­kały u miej­sco­wych rodzin, dostały w pre­zen­cie pamiąt­kowe koszulki ze wspól­nymi zdję­ciami ich oraz sło­weń­skich koleżanek.

     https://www.dropbox.com/sh/u7z7kfbpfiazo65/Cn1BqXqW0d

     Ewa Kuli­sie­wicz


     21 czerwca

     Dzień Strony Comeniusa!

     W pią­tek 21 czerwca zapra­szamy do obej­rze­nia strony inter­ne­to­wej Come­niusa, gdzie pre­zen­tu­jemy efekty dzia­łań pod­ję­tych w pierw­szym roku trwa­nia pro­jektu Come­niusa pt. All About Us. Zarówno my jak i nasi part­ne­rzy pre­zen­tują tam rela­cje z pro­jek­tów, kon­kur­sów i wszyst­kich innych dzia­łań prze­pro­wa­dzo­nych w swo­ich szko­łach. Można obej­rzeć cie­kawe prace pla­styczne, dowie­dzieć sie jakie kraje odwie­dził Rek­sio, jak widzą nas ucznio­wie z Hisz­pa­nii czy Anglii, ile trwają waka­cje we Wło­szech itd. Zapra­szamy do kom­pu­te­rów do sali 207 i 002 od godz. 9 do 11. Prze­wod­ni­kami po stro­nie będą koor­dy­na­torki pro­jektu pro­gramu Come­nius pt. All About Us Jolanta Onoszko i Kata­rzyna Kozłow­ska oraz ucznio­wie z zespołu Comeniusa.

      

     http://new-twinspace.etwinning.net/web/p88198/welcome

      

     Zapra­szamy!


     Reci­pes for the best milk­sha­kes! Tried and tested by 5c and 5d!

     Here are the two reci­pes we highly recommend:

     1) Take some straw­ber­ries, cho­co­late ice cream, milk and lit­tle sugar, mix well.

     2) Mash some straw­ber­ries and bana­nas with a blen­der, add some vanilla ice cream and milk. Enjoy it!

     https://www.dropbox.com/sh/r9szib3boi99m8t/9ai2BMqWMk


     Uwaga!  Ogło­sze­nie Comeniusa!

     29 wrze­śnia 2013 odwie­dzą nas ucznio­wie i nauczy­ciele z  part­ner­skich szkół w Niem­czech, Danii, Fran­cji, Wło­szech, Tur­cji, Sło­we­nii, Hisz­pa­nii i Wiel­kiej Bry­ta­nii. Spę­dzą u nas 5 dni i 5 nocy. Odwie­dzą mia­sto i szkołę. Ucznio­wie z zagra­nicy będą uczest­ni­czyć w lek­cjach, pojadą z nami na wycieczkę do Supra­śla i Bia­ło­wieży. Będzie oka­zja by roz­ma­wiać po angiel­sku i dowie­dzieć się wię­cej o kraju skąd uczeń pocho­dzi. Tym bar­dziej, że ucznio­wie z zagra­nicy będą noco­wali w waszych domach! Poszu­ku­jemy uczniów któ­rzy chcie­liby by ugo­ścić w swoim domu ucznia z zagra­nicy (zapew­nić noc­leg i wyży­wie­nie – śnia­da­nie, pod­wie­czo­rek). To wspa­niała oka­zja do nawią­za­nia mię­dzy­na­ro­do­wych przy­jaźni. Namów­cie rodzi­ców! Na zgło­sze­nia cze­kamy do 21 czerwca. Jeśli macie pyta­nia czy wąt­pli­wo­ści zapy­taj­cie nas!

     Jolanta Onoszko i Kata­rzyna Kozłowska


      

     Zespół Come­niusa

     ogła­sza wyniki Kon­kursu Informatycznego

     na „Pocz­tówkę z Polski”

      

     The win­ners are:

     I miej­sce: Kinga Kruk 6b

     II miej­sce: Mar­tyna Gie­giel 6a

     III miej­sce: Mał­go­rzata Fie­do­ruk i Wik­to­ria Sawicka 6d

     Wyróż­ni­li­śmy:

     Ulę Mie­dź­wiedź 6a,

     Martę Sewa­stia­nik i Nata­lię Reut 6d,

     Patry­cję Kościuch 6c

      Wasze prace otrzy­mali ucznio­wie i nauczy­ciele z naszych part­ner­skich szkół

     w Danii, Niem­czech, Anglii, Sło­we­nii, Francji,

     Tur­cji, Hisz­pa­nii i Włoszech!

     Gra­tu­lu­jemy!

     Bia­ły­stok, 24 maja 2013

     A post­card from Poland


     Aktu­al­no­ści Come­niusa
     Kolejna maskotka odwie­dza naszą szkołę w ramach pro­gramu Come­nius. Tym razem jest to pacynka Comi­bird z Danii. Można ją obej­rzeć jak i zdję­cia z naszej wizyty w Danii na wysta­wie na kory­ta­rzu na I pie­trze lub wejść na poniż­szą stronę i zoba­czyć rela­cję foto­gra­ficzną z pobytu maskotki w naszym mieście

     Comi­bird in Bialystok

     Zapra­szamy rów­nież do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji w naszej szkoły i mia­sta w języku angiel­skim, którą przy­go­to­wali nasi ucznio­wie i nauczy­ciele.
     Pre­zen­ta­cja szkoły i miasta

     Wszyst­kie dzia­ła­nia w ramach pro­gramu Come­nius na bie­żąco rela­cjo­no­wane są na stronie:

     new-twinspace.etwinning

     Pozdra­wiamy
     Zespół Comeniusa

      


      

     Z Come­niu­sem w Danii!

     Dro­dzy ucznio­wie, rodzice i nauczy­ciele,
     chcia­ły­by­śmy podzie­lić się z Wami wra­że­niami z wizyty w szkole pod­sta­wo­wej w Danii w ramach mobil­no­ści Come­niusa, spę­dzi­ły­śmy tam cudowne 4 dni, spo­tka­ły­śmy cie­ka­wych ludzi, zoba­czy­ły­śmy jak wspa­niale funk­cjo­nuje duń­ska szkoła i zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć i lek­tury bloga.

     Pozdra­wiamy
     Jola Onoszko, Beata Purta i uczen­nice Hanna Żukow­ska i Mar­tyna Biadasiewicz

     http://padlet.com/wall/fd1kya811h

     https://www.dropbox.com/sh/u33zsfh967r0q76/J6ugzT-RIY

     i rela­cja Petera Awee – koor­dy­na­tora z Niemiec:

     https://www.dropbox.com/sh/cgcydssy42yp91m/EaTCxUfDV_?m


         Reksio’s Tour Round Europe

      

     W ramach euro­pej­skiego pro­jektu Come­nius, w któ­rym uczest­ni­czy nasz szkoła, maskotki ze wszyst­kich szkół part­ner­skich odwie­dzają inne szkoły bio­rące udział w projekcie.

     Nasz kraj repre­zen­tuje Rek­sio, obec­nie odwie­dza Niemcy. Rek­sio podró­żuje z pasz­por­tem, który wyko­nała Julia z 6a i w któ­rym Rek­sio zbiera pie­czątki szkół. Do paczuszki spa­ko­wa­li­śmy rów­nież pamięt­nik, w któ­rym ucznio­wie zda­dzą szcze­gó­łową rela­cję z pobytu w każ­dej ze szkół, płytę z muzyką ludową i film DVD o Rek­siu. Cie­szymy się, że dzieci w Euro­pie będą mogły zoba­czyć bajki naszego dzieciństwa.

     Do nas przy­je­chała ze Sło­we­nii maskotka kurki zwa­nej Slo­venką. Zapy­ta­li­śmy dla­czego kura. Otóż Sło­we­nia, jeśli spoj­rzeć na kon­tur kraju na mapie, ma taki kształt! Na pomysł takiej maskotki wpa­dły dzieci, wyko­na­niem zajęła się jedna z mam. Slo­venkę można zoba­czyć w sali 207, obej­rzeć pasz­port i wpi­sać się do pamiętnika.

     W kwiet­niu maskotki uda­dzą się w dal­szą podróż do innych part­ner­skich szkół. W ten spo­sób wszyst­kie maskotki odwie­dzą: Pol­skę, Niemcy, Danię, Anglię, Fran­cję, Hisz­pa­nię, Wło­chy, Sło­we­nię i Turcję.

     Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć Slo­venki w Pol­sce i Rek­sia w Niemczech.

     Rek­sio i Slovenka


     Z Come­niu­sem w Wiel­kiej Brytanii!

     Podró­żu­jąc po Euro­pie w ramach pro­jektu Come­nius mie­li­śmy oka­zję być już w hisz­pań­skiej Gre­na­dzie, tym razem szkołą gosz­czącą była Ber­ry­mede Junior School w Londynie.

     Na miej­sce dotar­ły­śmy w nie­dzielę 2 grud­nia 2012r. i po zakwa­te­ro­wa­niu się w Acton Town Hotel wyru­szy­ły­śmy na reko­ne­sans po oko­licy. Naszym oczom uka­zały się typowe rzędy angiel­skich dom­ków i wik­to­riań­ska archi­tek­tura. Poczu­ły­śmy się praw­dzi­wie w Londynie.

     W kolej­nym dniu wraz z całą grupą wizy­tu­ją­cych osób uda­li­śmy się do szkoły. Przy­wi­tali nas  ucznio­wie wraz z nauczy­cie­lami i zapro­sili na ofi­cjalną inau­gu­ra­cję wizyty. Nie­sa­mo­wi­tym doświad­cze­niem było to, iż po wej­ściu na salę naszym oczom uka­zały się rzędy uśmiech­nię­tych dzieci róż­nych naro­do­wo­ści. Ber­ry­mede Junior School pro­wa­dzi bowiem edu­ka­cję dzieci emi­gran­tów i uchodź­ców z róż­nych stron świata. Tak więc uśmie­chały się do nas twa­rze dzieci róż­nych ras, kul­tur, tra­dy­cji i reli­gii. Jed­nym sło­wem nie­sa­mo­wity mię­dzy­na­ro­dowy tygiel.

     Pod­czas gdy opie­ku­no­wie uczest­ni­czyli w spo­tka­niach pro­jek­to­wych, nasze uczen­nice: Domi­nika Igna­to­wicz, Adrianna Dyle­wicz i Marta Wensław mogły uczest­ni­czyć w zaję­ciach lek­cyj­nych,  wymie­nić się szkol­nymi doświad­cze­niami oraz nawią­zać mnó­stwo nowych zna­jo­mo­ści ze swo­imi rówieśnikami.

     Orga­ni­za­to­rzy spo­tka­nia w Lon­dy­nie zapew­nili nam mnó­stwo nie­za­po­mnia­nych atrak­cji. Jedną z nich była wizyta w Par­la­men­cie Wiel­kiej Bry­ta­nii. Bio­rąc pod uwagę fakt, iż zapewne nie­wielu Bry­tyj­czy­ków miał taką oka­zję, poczu­li­śmy się bar­dzo wyróż­nieni. Zwie­dzi­li­śmy zatem prze­piękny Pałac West­min­ster­ski w Lon­dy­nie, który jest sie­dzibą Par­la­mentu oraz obej­rze­li­śmy od wewnątrz Izbę Lor­dów, gdzie pod­czas obrad zasiada ofi­cjal­nie Kró­lowa  Elż­bieta II oraz Izbę Gmin. Tego dnia mogli­śmy rów­nież zoba­czyć ścisłe cen­trum Lon­dynu, obej­rzeć jego pano­ramę z Lon­don Eye, pospa­ce­ro­wać brze­giem Tamizy, zaj­rzeć do Museum Madame Tus­saud, a także pojeź­dzić na łyżwach w Hyde Park i zaku­pić mnó­stwo pamią­tek w Win­ter Wonderland.

     Ostatni dzień wizyty prze­bie­gał pod hasłem: ”Inter­na­tio­nal Day at Ber­ry­mede!” Wszy­scy ucznio­wie Ber­ry­mede Junior School w ten dzień przy­byli w swo­ich naro­do­wych stro­jach. Wielu w towa­rzy­stwie swo­ich rodzi­ców, któ­rzy przy­nie­śli róż­no­rodne tra­dy­cyjne sma­ko­łyki swo­ich kuchni. Tu dopiero można było doświad­czyć cze­goś zupeł­nie nie­spo­ty­ka­nego, poczuć magię etnicz­nej róż­no­rod­no­ści świata, smak przy­gody i tesko­notę za kolej­nymi podróżami…

     Mał­go­rzata Rakus

     Zobacz zdję­cia…


      DNI COMENIUSA  

     24-25 PAŹDZIERNIK  2012

     Zapra­szamy na Dni Come­niusa!!! Nasza szkoła uczest­ni­czy w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie w ramach pro­gramu Come­nius – Part­ner­skie Pro­jekty Szkół pt.

     ALL ABOUT US. W ciągu dwóch lat ucznio­wie naszej szkoły i ucznio­wie ze szkół w 9 kra­jach euro­pej­skich  będą wyko­ny­wali wiele cie­ka­wych pro­jek­tów pla­stycz­nych, mul­ti­me­dial­nych, spor­to­wych i języ­ko­wych tak aby uczyć się od sie­bie nawza­jem i pozna­wać zwy­czaje panu­jące w Europie.

     W ciągu Dni Come­niusa pra­gniemy zapo­znać Was z pań­stwami, które uczest­ni­czą w projekcie:

     Niemcy, Fran­cja, Dania, Wielka Bry­ta­nia, Hiszpania,

     Wło­chy, Tur­cja i Słowenia.

     1) Każda klasa otrzy­mała przy­dział pań­stwa. Waszym zada­niem będzie przy­go­to­wać na 22 paź­dzier­nika  (ponie­dzia­łek) pla­kat lub parę pla­ka­tów z infor­ma­cjami o danym kraju:

     ● sto­lica i więk­sze miasta

     ● flaga

     ● język urzędowy

     ● lud­ność, powierzchnia

     ● naj­waż­niej­sze zabytki

     ● cie­ka­wostki np. typowe dania itp.

     Pro­simy o ter­mi­nowe odda­nie prac. Pla­katy zostaną potem wywie­szone na tabli­cach deko­ra­cyj­nych przy biblio­tece i sali 203.

     2) Na lek­cji angiel­skiego weź­mie­cie udział w grze szkol­nej pt. „Pod­chody z Come­niu­sem”, we  czwar­tek 25 paź­dzier­nik zapra­szamy na apel z kon­kur­sami. Chcie­li­by­śmy żeby­ście na apel prze­brali się w barwy flagi przy­dzie­lo­nego kraju. Na apelu wybie­rzemy z każ­dej klasy naj­le­piej prze­braną osobę a potem nagro­dzimy naj­lep­szych z najlepszych.

     Rów­nież na apelu repre­zen­tanci klas wezmą udział w kon­kur­sach na temat wie­dzy o part­ner­skich kra­jach, pro­simy o wcze­śniej­sze wyty­po­wa­nie 1 osoby.

     Mile widziane malunki flag na twa­rzy na apel.

     3) zapra­szamy do udziału w kon­kur­sie pla­stycz­nym pt. ”Zabytki Europy„ – zapre­zen­tuj­cie w dowol­nej tech­nice dowolny zaby­tek jed­nego z naszych part­ner­skich kra­jów – wię­cej infor­ma­cji na pla­ka­tach na korytarzu.

     ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

     J.Onoszko, K.Kozłowska, E.Kulisiewicz

     https://www.dropbox.com/sh/i1r6p95yo9qolj5/AACWFNkUVDqTl5rAjyDW7yIOa

     Prace zgło­szone na kon­kurs pla­styczny “Zabytki Europy”


      

     Come­nius – Part­ner­skie Pro­jekty Szkół

     w naszej szkole!!!

     Pro­jekty part­ner­skie to współ­praca dwóch lub wię­cej szkół z róż­nych kra­jów UE, która skut­kuje przede wszyst­kim wymie­nianą doświad­czeń i ucze­niem się od sie­bie nawza­jem. Akcja ma na celu wzmac­nia­nie euro­pej­skiego wymiaru edu­ka­cji poprzez pro­mo­wa­nie współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej, w któ­rej uczest­ni­czą ucznio­wie i nauczy­ciele z róż­nych państw członkowskich.

     Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że w tym roku szkol­nym nasza szkoła otrzy­mała dofi­nan­so­wa­nie z budżetu Unii Euro­pej­skiej na pro­jekt pt. „ All About Us – Wszystko o nas”. To już drugi pro­jekt pro­gramu Come­nius w SP 19. W tej edy­cji w pro­jek­cie uczest­ni­czy aż 9 kra­jów part­ner­skich: Niemcy, Fran­cja, Dania, Wielka Bry­ta­nia, Hisz­pa­nia, Wło­chy, Tur­cja, Sło­we­nia i Pol­ska. W ciągu dwóch lat trwa­nia pro­jektu ucznio­wie z 9 kra­jów part­ner­skich wyko­nają wspól­nie wiele pro­jek­tów pla­stycz­nych, muzycz­nych, mul­ti­me­dial­nych, języ­ko­wych i spor­to­wych. Dzięki pra­com takim jak m.in. subiek­tywny prze­wod­nik po moim mie­ście, euro­pej­ska księga legend, euro­pej­ski kon­kurs talen­tów, man­dala tra­dy­cyj­nych potraw oraz spo­tka­niom pod­czas wide­okon­fern­cji, wymia­nie myśli i wra­żeń na blogu i stro­nie inter­ne­to­wej pro­jektu nasi ucznio­wie poznają bli­żej życie swo­ich zagra­nicz­nych rówie­śni­ków i będą pro­mo­wać pol­ską kul­turę i zwy­czaje w Euro­pie. W ciągu dwóch lat, 10 uczniów z naszej szkoły, naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych w pro­jekt, wyje­dzie na 4-dniowe wizyty do szkół bio­rą­cych udział w pro­jek­cie. W paź­dzier­niku 2013 roku, my będziemy mieli przy­jem­ność gościć naszych partnerów.

     Na początku paź­dzier­nika odbyła się pierw­sza wizyta robo­cza w Gra­na­dzie w Hisz­pa­nii, w któ­rej uczest­ni­czyła pani Dyrek­tor Elż­bieta Zim­noch i koor­dy­na­torki pro­jektu Jolanta Onoszko i Kata­rzyna Kozłowska.

     Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć z wizyty oraz zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem pro­jektu i opi­sem szkół partnerskich.

     Wszyst­kie dzieci chętne do udziału w pro­jek­cie zapra­szamy na zaję­cia pro­jek­towe w każdy ponie­dzia­łek w godz. 14:30 – 15.15 w sali 207 lub do włą­cze­nia­się do dowol­nie wybra­nego pro­jektu w ciągu roku szkolnym!

     http://harmonogramprojektu.gu.ma/

     http://zdjeciahiszpania.gu.ma/

     http://partnerskie-szkolyopis.gu.ma/

    • Wróć do listy artykułów